Trends en ontwikkelingen

Er zijn verschillende trends en ontwikkelingen in kaart gebracht tijdens het onderzoek. We hebben onderzoek gedaan naar Demografische, Economische, Sociaal-Culturele, Technologische, Ecologische en Politiek-Juridische trends.

Demografisch

De stad Groningen telt op dit moment meer dan 202.000 inwoners. In het centrum wonen 22.550 mensen, in de Schildersbuurt 5.770 en in de Noorderplantsoenbuurt 3.860 mensen. 23.5% van de inwoners van de stad Groningen is tussen de 15 en de 25 jaar oud, het grootste gedeelte (31.5%) is tussen de 25 en de 45 jaar, 21.4% is tussen de 45 en de 65 jaar, 12.7% is ouder dan 65 en 12% van de inwoners van Groningen is jonger dan 15 jaar. Studenten bevinden zich in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar oud, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Iets minder dan een kwart van de inwoners van de stad Groningen is dus student.

In de Schilderswijk is er een afname van het aantal inwoners dat de buurt telt. Dit is met een daling van ongeveer 10% in 2018 ten opzichte van het jaar 2013. 45,2% van de inwoners is tussen de 15 en 25 jaar, ongeveer 50% is ouder dan 25 jaar en iets minder dan 5% van de inwoners is jonger dan 15 jaar oud.

Het aantal inwoners in de Noorderplantsoenbuurt is sinds 2013 met 144% gestegen. In 2013 telde de buurt 1.580 inwoners en in 2018 zijn dat er al 3.860. Bijna 33% van de inwoners bevindt zich in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar oud. Ongeveer 33% van de inwoners zijn tussen de 25 en de 45 jaar oud, 20% is tussen de 45 en 65 jaar oud, 6.5% is ouder dan 65 jaar en ongeveer 8% is jonger dan 15 jaar oud. (Allecijfers.nl)

Economisch

Het gemiddelde inkomen van de Groninger is: 21.400 per inwoner. In de Schildersbuurt is het gemiddelde inkomen per inwoner 21.700 euro en in de Noorderplantsoenbuurt is het 23.300 euro per inwoner.

Sociaal-Cultureel

Groningen is een fietsstad. De stad heeft 145 kilometer fietspad en inwoners pakken ongeveer 1.31 keer per dag de fiets, terwijl het landelijk gemiddelde 0.84 keer per dag is. In een onderzoek is te lezen dat de stad in 2015 3.781 fietsen telde. In 2016 is het aantal al opgelopen tot 4.845 en in 2017 is het aantal weer afgenomen tot 4.791 fietsen. Alsnog is dit een toename van iets meer dan 1.000 fietsen in 2 jaar tijd. De hoofdredenen van mensen om de fiets te gebruiken is dat het handiger is voor korte afstanden, beter voor de gezondheid en de conditie, sneller, goedkoper en beter voor het milieu is.

Tevens is Groningen een studentenstad. In het begin van 2018 studeerden er 60.093 studenten in Groningen.  (toerisme.groningen.nl)

Technologisch

Technologie wordt steeds belangrijker in de huidige samenleving. Bouwers denken bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk steeds meer aan de aanleg van digitale faciliteiten. Deze faciliteiten stellen wijkbewoners steeds meer in staat om zelf zaken te regelen op het gebied van veiligheid, zorg, onderhoud, vervoer en inkoop van diensten en producten. Door hardware in de wijk te koppelen aan custom software* kunnen bewoners van de wijk samen beslissingen nemen, energie besparen en diensten afnemen. Bijvoorbeeld het samen voordelig inkopen van schilderwerk.

Huizen gaan steeds verder robotiseren. Neem als voorbeeld Alexa, een spraakassistent die je dingen kunt laten doen zoals: lichten aan, verwarming uit, ramen open.

* custom software = software dat specifiek voor iemand of voor een organisatie is ontwikkeld.

(Justin Kniest en Kevin Veenman)

Ecologisch

Ecologische trends betreft het goed omgaan met het milieu. Denk in wijken aan afval scheiden, afval in de daarvoor bestemde containers doen en de wijk schoonhouden. Daarnaast meer zonnepanelen en wellicht 'samenwerkingen' tussen huizen in de buurt op het gebied van duurzame energie.

Politiek-Juridisch

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor gezondheid, veiligheid en welzijn van kinderen en jongeren. Hier zijn een aantal wetten voor: de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Jeugdwet en het kinderrechtenverdrag en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de praktijk heerst de vraag hoe zij de verschillende wetten in samenhang op kunnen pakken. Gemeenten, wijkteams en jeugdhulp- en zorgaanbieders kampen hier nu mee. 

Wet publieke gezondheid

In de Wpb staat dat iedere gemeente alle kinderen en jongeren tot 18 jaar een preventiepakket moet aanbieden. De gemeente moet onder andere de gezondheid van jongeren en kinderen volgen en factoren die de gezondheid beïnvloeden,  vaccinaties aanbieden, voorlichting, advies, instructie en begeleiding geven aan kinderen en jongeren en de gemeente is verantwoordelijk voor beleidsadvisering aan gemeenten. 

Jeugdwet

De Jeugdwet verplicht gemeenten te zorgen voor een goed aanbod aan hulp en een goede toegang tot die hulp. De gemeente zorgt ervoor dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, zelfstandig kunnen worden, zelfredzaam zijn en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De gemeente zorgt voor aanbod van ondersteuning en hulp die goed toegankelijk en beschikbaar moet zijn. De gemeente zorgt voor een goede toeleiding tot gespecialiseerde hulp wanneer een jeugdige of gezin dit nodig heeft en de hulp moet van goede kwaliteit, veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht zijn. 

Kinderrechtenverdrag

Hierin zijn de rechten die een kind heeft vastgelegd. De 54 artikelen in dit gedrag gaan over zaken zoals school, gezondheid, wonen, geloof, ouders en over het recht op bescherming voor bijvoorbeeld mishandelde kinderen en vluchtelingenkinderen. 

Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling werken gemeenten nauw samen met andere sectoren. 

(Nikki Udo, z.d.)